شرکت ساسان (سهامی عام)

صفحه اصلی

تاریخچه شرکت

محصولات

بازرگانی خارجی

تماس با شرکت

 

 
 آدرس کارخانه (تهران)
 تهران-جاده قدیم کرج ایستگاه سرآسیاب مهراباد- کد پستی 13867 -
          صندوق پستی 13185/941  شماره ثبت   :4811 - تاریخ ثبت 1334
 آدرس کارخانه (قزوین)
 قزوین -کیلومتر 3 جاده قزوین رشت - خیابان مان فیلتر 

  ارتباط با مسئولین شرکت :

مدیر عامل

zamanzadeh@sasanco.com

مدیر عامل

r.zamanzadeh@dinafood.com

مدیریت بازرگانی Commerce@Sasanco.com
کارخانه قزوین Qazvin@Sasanco.com
روابط عمومی Info@Sasanco.com