شرکت ساسان (سهامی عام)

صفحه اصلی

تاریخچه شرکت

محصولات

بازرگانی خارجی

تماس با شرکت

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 

Particulars

Product names :7up

Type of Container : Bottle / Pet

Bulk :250

Extract : lemon -pepsi

Weight :

Contain :

 

Carbonated beverage, citric acid, sugar, carbonated water, benzorate sodium, natural flavor, emulsifiers, sodium citrate, and maltic acid.

 
 

ویژگیها

نام محصول:شادنوش لیموئی
نوع محفظه: پت
حجم: 300cc
عصاره:لیموئی

وزن:

ترکیبات:

آب گازدار-شکر-اسید سیتریک - بنزوات سدیم   - طعم دهنده مجاز خوراکی

جدول تغذیه:

کالری پروتئین چربی ماده اشباع شده کربوهیدرات شکر سدیم
168.3kj 0 0 0 10gr 10gr/100ml 6.2mg/100